Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, Instrukcje PPOŻ

Wykonujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla Zakładów, Instytucji, Szkół, Hoteli. Wykonane przez nas instrukcje zawierają wszystkie wymagane plany i rysunki.

Dokumenty sporządzone przez naszą firmę są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Instrukcję, plany i załączniki przekazujemy również w wersji elektronicznej.

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego:

Prawidłowa instrukcja powinna zawierać:
– Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
– Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
– Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
– Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
– Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
– Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
– Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
– Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
*powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
*odległości od obiektów sąsiadujących,
*parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
*występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
*kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
*lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
podziału obiektu na strefy pożarowe,
*warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
*miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowan0ia elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
*wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
*hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
*dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
*wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.